Zarządzenie nr 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika

2021-02-24

Zarządzenie nr 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika

Zarządzenie 46/2021

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym

 

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zmianami),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkolii oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu oświatę.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 46/2021

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

11.02.2021 godz. 8.00

19.02.2021 godz. 12.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2021 godz. 8.00

11.03.2021 godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2021 godz. 8.00

25.03.2021 godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03.2021 godz. 15.00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2021 godz. 8.00

12.04.2021 godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

14.04.2021 godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.04.2021 godz. 8.00

29.04.2021 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.04.2021 godz. 8.00

5.05.2021 godz. 15.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

12.05.2021 godz. 8.00

 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

12.05.2021 godz. 8.00

18.05.2021 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.05.2021 godz. 8.00

 

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl