Udzielanie informacji o wychowankach wg RODO

 Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie (a zatem i udostępnianie danych) jest zgodne z prawem, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
  • jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem;
  • jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
  • jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. 

Gromadzone w przedszkolu informacje o dziecku powinny być udostępniane rodzicom i służyć przede wszystkim udzielaniu dziecku konkretnej pomocy. Udostępnienie ich innym osobom i instytucjom powinno jasno wynikać z przepisów prawa. 

Poniżej zamieszczam zasady udzielania informacji o uczniu. Nie wynikają one z RODO, a innych aktów prawnych.

Komu można udzielać informacji o dziecku

Zakres udzielanych informacji

Rodzice dziecka

Informacje udzielane rodzicom nie powinny wykraczać poza sprawy związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem, i dotyczyć postępów lub trudności w nauce, a także zachowaniu.

Rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską

Zgodnie z poznanym przez przedszkole rozstrzygnięciem sądu, w jaki sposób ma być wykonywana władza rodzicielska obojga rodziców.

Nauczyciel

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z danym dzieckiem nie mogą przekazywać informacji zawartych w opiniach lub orzeczeniach innym nauczycielom, dla których te informacje nie są potrzebne w pracy.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia, która na wniosek rodziców ma wydać opinię we wskazanej przez rodziców sprawie, może zwrócić się do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli lub specjalistów, informując o tym rodziców, którzy złożyli do poradni wniosek. Na pisemny wniosek rodziców poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, do której dziecko uczęszcza.

Sąd rodzinny, a także w sprawach opiekuńczych,

kurator sądowy

Sąd może zwrócić się o udzielenie pełnej informacji o dziecku oraz udostępnienie dokumentacji. Na zarządzenie sądu każdy obowiązany jest przedstawić dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy. Kurator sądowy prowadzący na zlecenie sądu wywiad środowiskowy może także, przeprowadzać go w przedszkolu. Osoba przeprowadzająca wywiad może żądać niezbędnych wyjaśnień i informacji.

Przedstawiciel sądu uprawniony do uzyskania informacji lub opinii o dziecku powinien zwrócić się na piśmie do przedszkola w sprawie, która dotyczy wskazanego ucznia, albo przybyć do przedszkola i po wcześniejszym zweryfikowaniu tożsamości, uzyskać informacje o dziecku. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji związanych z danymi dzieci przez telefon, ponieważ stwarza to zagrożenie udostępniania danych osobom nieupoważnionym.

Policja

Prokurator

Przedszkole, jako instytucja oraz dyrektor, nauczyciele i inni jej pracownicy są obowiązani do udzielenia pomocy na wezwanie organów prowadzących postępowanie karne w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym.

Organ nadzoru pedagogicznego

Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:

  • wglądu w dokumentację prowadzoną przez przedszkole,
  • udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora,
  • wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia.

Wizytatorzy mają dostęp do informacji o dziecku. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe dzieci w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.

 

Organ prowadzący przedszkole

Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru mają prawo wglądu do prowadzonej przez przedszkole dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy.

Inne przedszkole

Nie ma przepisów regulujących przekazywanie pomiędzy przedszkolami. Bez zgody rodziców dyrektor nie może przekazywać danych o uczniach.

Pomoc społeczna

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), ale rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w tych sprawach. Świadczenia przyznawane są także na wniosek dyrektora, który powinien w nim zawrzeć dane uzasadniające jego przyznanie.  Aby wniosek był rozpatrzony pozytywnie, dyrektor powinien udostępnić wszystkie niezbędne informacje o sytuacji rodzinnej dziecka.

Upublicznianie na stronie www i tablicy ogłoszeń informacji o dziecku

Publikowanie na stronie www danych osobowych dziecka, wymaga zgody rodziców. Tak samo będzie w przypadku udostępniania wizerunku dziecka w Internecie.

 Inspektor Ochrony Danych:                Krystyna Neuman-Betka

                                       

kontakt:         k.betka@p37.rybnik.pl

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl