Informacje o naborze na nowy rok szkolny

2023-01-17

Zarządzenie 8/2023

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik  jest organem prowadzącym

Działając na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami),

zarządzam, co następuje

§ 1.

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkolii oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym na rok szkolny 2023/2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu oświatę.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 8/2023

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 5 stycznia 2023 r.

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym.

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

13.02.2023 godz. 8.00

24.02.2023 godz. 12.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.03.2023 godz. 8.00

17.03.2023 godz. 12.00

 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.03.2023 godz. 8.00

31.03.2023 godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

5.04.2023 godz. 8.00

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

5.04.2023 godz. 8.00

18.04.2023 godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2023 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

24.04.2023 godz. 8.00

28.04.2023 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

24.04.2023 godz. 8.00

5.05.2023 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2023 godz. 8.00

 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

11.05.2023 godz. 8.00

18.05.2023 godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.05.2023 godz. 8.00

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Rybnik.com.pl